top of page
architekci logo blog.png
 • Rafał

Warunki zabudowy - jak to się robi.Jak złożyć wniosek i uzyskać warunki zabudowy?


Nowy rok przynosi nam zmiany jeśli chodzi o warunki zabudowy. Od 1 stycznia 2022 r. roku w związku z art. 52 ust. 1 oraz art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741, 784, 922, 1873 i 1986) obowiązuje nowy druk wniosku o warunki zabudowy.


Poniżej przedstawiamy krok po kroku jak wypełnić oraz złożyć wniosek o wydanie warunków zabudowy.


I. Wniosek o ustalenie lokalizacji celu publicznego albo warunków zabudowy wypełniamy czytelnie wpisując w poszczególne pola odpowiednie informacje. W nowym wniosku znajduje się 11 głównych punktów, które należy wypełnić:


 1. Organ. - wpisujemy nazwę urzędu, do którego będziemy składać wniosek.

 2. Rodzaj wniosku. - zaznaczamy pole czego ma dotyczyć wniosek.

 3. Dane wnioskodawcy. - wpisujemy dane osoby, na którą będzie składany wniosek o wydanie warunków.

 4. Dane wnioskodawcy (do korespondencji). - wpisujemy dane adresowe wnioskodawcy o ile są inne niż w punkcie 3.

 5. Dane pełnomocnika. - jeśli powołaliśmy osobę do reprezentowania nas w urzędzie w przedmiotowej sprawie to w tym punkcie wpisujemy jej dane.

 6. Teren objęty wnioskiem. - wpisujemy informacje na temat lokalizacji naszej inwestycji.

 7. Charakterystyka inwestycji. - wpisujemy nazwę inwestycji oraz określamy charakterystyczne parametry terenu oraz zabudowy. W tym punkcie zaznaczamy czy inwestycja będzie odnosiła się do budynków do tzw. do 70 m2 czy nie.

 8. Obsługa komunikacyjna. - określamy czy nasza działka ma połączenie z droga publiczną i na jakich zasadach się to odbywa. Załącznik A - dane dotyczące infrastruktury technicznej. - w tym załączniku określamy do jakich mediów będzie podpięty nasz budynek, jakie źródło ciepła będzie wykorzystywane w budynku, itp. Załącznik B - dane dotyczące budynku. - określamy nazwę oraz funkcje budynku oraz charakterystyczne parametry techniczne obiektu. Załącznik C - dane dotyczące obiektu budowlanego niebędącego budynkiem. - ten załącznik wypełniamy w sytuacji gdy chcemy uzyskać warunki zabudowy na budowlę lub urządzenie wodne. Załącznik D - dane dotyczące składowiska odpadów. - wypełniamy w przypadku gdybyśmy starali się o wydanie warunków zabudowy na składowiska odpadów (wysypiska śmieci).

 9. Oświadczenie w sprawie korespondencji elektronicznej. - określamy czy wyrażamy lub nie wyrażamy zgody aby urząd w przedmiotowej sprawie kontaktował się z nami poprzez skrzynkę epuap czy też poczta tradycyjną.

 10. Załączniki. - wpisujemy jakie załączniki przedkładamy z wnioskim.

 11. Podpis wnioskodawcy (pełnomocnika) i data podpisu. - w tym punkcie składamy podpis nasz lub naszego pełnomocnika jeśli takowego ustanowiliśmy oraz datę.

II. Na mapie sytuacyjno-wysokościowej wraz z ewidencją pozyskanej z zasobów kartograficznych starostwa powiatowego określamy teren inwestycji oraz obszar oddziaływania naszej inwestycji na działki sąsiednie. Na mapie wrysowujemy lokalizację budynku wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Należy również dołączyć widok elewacji z zaznaczonymi charakterystycznymi parametrami obiektu (długość, szerokość, wysokość, kąt nachylenia głównych połaci dachowych).


III. Pełnomocnictwo wraz z opłatą skarbową od pełnomocnictwa (17 zł płatne na konto urzędu, do którego składany będzie wniosek) w przypadku gdy ustanowiliśmy osobę do działania w naszym imieniu, jeśli nie ustanowiliśmy pełnomocnika ten punkt pomijamy.


IV. Wniosek wraz z załącznikami oraz pełnomocnictwem i opłatą składamy na dzienniku podawczym w urzędzie miasta lub gminy, gdzie będzie wydana decyzja o warunkach zabudowy.


V. W przypadku gdy Twój wniosek będzie niekompletny, organ, do którego go złożono, wezwie Cię do uzupełnienia wniosku podając termin, którego nie wolno przekroczyć. Jeśli nie uzupełnisz dokumentów we wskazanym terminie, wniosek zostanie pozostawiony bez rozpatrzenia i trzeba będzie złożyć nowy wniosek.


VI. Organ zawiadomi Ciebie i inne podmioty, którym przysługuje przymiot strony, o prowadzonym postępowaniu.


VII. Po zakończeniu postępowania dowodowego zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Decyzję można odebrać osobiście lub jeśli składaliśmy wniosek przez epuap, decyzję otrzymamy na naszą prywatna skrzynkę.


VIII. Po upłynięciu terminu gdzie strony mają czas do odwołania (ustawowo 14 dni), decyzja staje się prawomocna. W celu potwierdzenia prawomocności na naszym egzemplarzu:

 • wersja papierowa - udajemy się do urzędu, który wydał nam decyzję aby przybili nam na naszym egzemplarzu pieczątkę potwierdzającą prawomocność.

 • wersja elektroniczna - piszemy do urzędu prośbę o wydanie oświadczenia o prawomocności naszej decyzji.

Opłaty jakie możemy ponieść w związku z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy:

 • 17 zł gdy ustanawiamy pełnomocnika w naszej sprawie.

 • 598 zł gdy nie jesteśmy właścicielem nieruchomości, na którą mają zostać wydane warunki zabudowy.

Opłaty należy dokonywać w kasie lub na konto urzędu, w którym będziemy składać nasz wniosek o wydanie warunków zabudowy.

457 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


©2023 Krzysztofiak&Babiak Architekci Sp. z o.o.™. All rights reserved.
logo mega.png

WYKONANE PRZEZ

MEGAPROJECTS.PL

bottom of page