top of page
crop-architect-opening-blueprint.jpg

KIEROWNIK BUDOWY

P  O  Z  N  A  J    O  F  E  R  T  Ę

Kierownik Budowy

Kierownik Budowy to osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną

w budownictwie. Kierownik budowy powoływany jest przez inwestora, bez jego obecności nie można rozpocząć ani prowadzić budowy jak i również rozbudowy budynków. Kierownik budowy zarządza pracami budowlanymi, odpowiedzialny jest za spełnienie wszelkich norm prawnych oraz przepisów tak aby budowa była zgodna z otrzymanym pozwoleniem, zatwierdzonym przez odpowiedni urząd projektem budowlanym.

Należy wyraźnie podkreślić, iż każda budowa wymaga obecności kierownika budowy, a ten obowiązek nakłada art. 42 Prawa Budowlanego z 7 lipca 1994 r.
W tym dokumencie jasno zostają określone zasady, według których dokładnie wiadomo, kto i na jakich warunkach może sprawować funkcję kierownika budowy.
Kierownik budowy jest osoba odpowiedzialną za cały przebieg prac budowlanych, aby były wykonywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami, sztuka budowlaną oraz z zachowaniem bezpieczeństwa.Ponosi pełną odpowiedzialność zawodową i dyscyplinarną za ewentualne nieprawidłowości i błędy popełnione na placu budowy oraz inne uchybienia względem obowiązków zawodowych. Wszystkie kwestie związane z daną inwestycją powinien odnotowywać w, mającym status dokumentu urzędowego, dzienniku budowy, który wcześniej zostaje opieczętowany w urzędzie wydającym pozwolenie na budowę. Warto zaznaczyć, że adnotacje w dzienniku budowy mogą też umieszczać inne osoby związane z inwestycją, czyli inwestor, architekt bądź projektant, geodeta, inspektor nadzoru inwestorskiego oraz pracownicy organów nadzoru budowlanego w ramach czynności kontrolnych. Natomiast niedopuszczalne będzie dokonywanie wpisów przez kogoś spoza kręgu osób uprawnionych. Warto jednocześnie podkreślić,

że chociaż niektórzy zamiennie stosują dwa pojęcia, a więc kierownik budowy i kierownik robót, to jednak

w prawie budowlanym następuje wyraźne rozróżnienie tych funkcji. Kierownik budowy odpowiada za całość procesu inwestycyjnego, natomiast kierownik robót jedynie za konkretny rodzaj prac w danej inwestycji

np. roboty elektryczne bądź kanalizacyjne.

Kierownik budowy to konieczność, ponieważ na każdej budowie musi się znaleźć ktoś, kto będzie kierować pracami i dotyczy to najmniejszych nawet inwestycji, jak domek letniskowy składany z gotowych modułów.

Obowiązki kierownika budowy

  • protokolarne przejęcie od inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy;

  • prowadzenie dokumentacji budowy;

  • zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie nią w sposób zgodny z projektem, decyzją o pozwoleniu na budowę, a także wszystkimi obowiązującymi przepisami;

  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz zawiadomienie o tym właściwego organu;

  • zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy, dotyczącym wstrzymania robót budowlanych

         z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

  • realizacja zaleceń wpisanych do dziennika budowy;

  • zgłaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robót - szczególnie takich, które

         w trakcie dalszych prac ulegną zakryciu, jak np. izolacje przeciwwilgociowe fundamentów;

  • zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych przed zgłoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

  • zgłoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy; uczestniczenie w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia stwierdzonych wad, a także przekazanie inwestorowi oświadczenia o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także całej infrastruktury wykorzystywanej przy budowie (np. drogi).

©2023 Krzysztofiak&Babiak Architekci Sp. z o.o.™. All rights reserved.
logo mega.png

WYKONANE PRZEZ

MEGAPROJECTS.PL

bottom of page