top of page
architekci logo blog.png
 • Rafał

Budynki i obiekty budowlane na zgłoszenie

Zaktualizowano: 22 sty 2022

Jakie budynki można wykonać na zgłoszenie.Zgłoszenie w przeciwieństwie do pozwolenia na budowę to dobra alternatywa w przypadku chęci wybudowania małych obiektów budowlanych, gdzie zależy nam na czasie lub nie chcemy sobie zawracać głowy całym procesem związanym z pozwoleniem na budowę.

Art 29 PB jasno określa jakie budynki, obiekty budowlane można wybudować na zgłoszenie. Jest to pewna korzyść dla inwestora pod warunkiem, że zgłaszany budynek zostanie wybudowany oraz będzie użytkowany zgodnie ze zgłoszeniem, w przeciwnym wypadku czekają nas niemiłe konsekwencje oraz kary nałożone przez organ Nadzoru Budowlanego.


Jeśli chodzi o zgłoszenie wolnostojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego, do wniosku należy załączyć projekt zagospodarowania terenu wraz z projektem architektoniczno-budowlanym, w zasadzie dokumentacja jest taka sama jak w trybie pozwolenia na budowę.


Wybierając zgłoszenie zyskujemy czas (21 dni od daty złożenia) natomiast nie otrzymamy decyzji o pozwoleniu na budowę ani nie możemy wprowadzić zmian w wznoszonym budynku. Po upływie 21 dni od daty złożenia zgłoszenia wraz z dokumentacją, jeśli organ administracji architektonicznej nie wniósł sprzeciwu możemy przystąpić do budowy naszego budynku objętego zgłoszeniem. W przypadku gdybyśmy chcieli mieć potwierdzenie, że urząd nie wniósł sprzeciwu do naszego zgłoszenia możemy się zwrócić do przedmiotowego urzędu o wydanie zaświadczenia o niewniesieniu sprzeciwu do złożonego zgłoszenia.


Do zgłoszenia poza wnioskiem oraz dokumentacją należy dołączyć oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością.


Przy budynkach na zgłoszenie należy pamiętać o dwóch parametrach zgłaszanych obiektów tj:

 • powierzchni zabudowy (określona jest w poszczególnym punkcie odnoszącym się do konkretnego obiektu, którego chcemy dokonać zgłoszenia)

 • Ilości kondygnacji (z reguły na zgłoszenie można wybudować budynek parterowy tj. bez poddasza użytkowego, ale za to z antresolą. Zapis ten nie dotyczy budynków mieszkalnych jednorodzinnych).

Jest jeszcze jedna ważna kwestia na którą należy zwrócić uwagę. Zdecydowana większość obiektów na zgłoszenie ma być wybudowana jako obiekt wolnostojący, czyli nie może być połączony, dołączony czy przylegać do istniejącego budynku, jeśli tak się stanie traktowane jest to jako rozbudowa budynku istniejącego a takie przedsięwzięcie wymaga pozwolenia na budowę.


Poniżej przedstawiamy wycinek obiektów, które można wybudować bez pozwolenia na budowę. Staraliśmy się wybrać te obiekty, które najczęściej są wznoszone przez inwestorów indywidualnych.

 1. Wolnostojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;

 2. Wolno stojących: a) parterowych budynków gospodarczych, b) garaży, c) wiat, - o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 3. Przydomowych: a) ganków; b) oranżerii (ogrodów zimowych), - o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 4. Wolno stojących parterowych budynków rekreacji indywidualnej rozumianych jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku, o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać jednego na każde 500 m2 powierzchni działki. - powyżej 35 m2, ale nie więcej niż 70 m2, przy rozpiętości elementów konstrukcyjnych do 6 m i wysięgu wsporników do 2 m (zmiana PB od 1.01.22)

 5. Ogrodzeń o wysokości powyżej 2,20 m.

 6. Przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy powyżej 35 m2.

 7. Przyłączy: a) elektroenergetycznych, b) wodociągowych, c) kanalizacyjnych, d) gazowych, e) cieplnych, f) telekomunikacyjnych, - z zastrzeżeniem art 29a PB.

Nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę oraz zgłoszenia, o którym

mowa w art. 30, budowa:

 1. Wiat o powierzchni zabudowy do 50 m2, sytuowanych na działce, na której znajduje się budynek mieszkalny, lub przeznaczonej pod budownictwo mieszkaniowe, przy czym łączna liczba tych wiat na działce nie może przekraczać dwóch na każde 1000 m2 powierzchni działki.

 2. Wolno stojących altan o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać dwóch na każde 500 m2 powierzchni działki.

 3. Altan działkowych i obiektów gospodarczych, o których mowa w ustawie z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych.

 4. Stanowisk postojowych dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, z wyjątkiem sytuowanych na obszarze Natura 2000.

 5. Zjazdów z dróg powiatowych i gminnych oraz zatok parkingowych na tych drogach.

 6. przydomowych basenów i oczek wodnych o powierzchni do 50 m2.

 7. Pochylni przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 8. Ogrodzeń o wysokości nieprzekraczającej 2,20 m.

 9. Przydomowych tarasów naziemnych o powierzchni zabudowy do 35 m2.

47 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


©2023 Krzysztofiak&Babiak Architekci Sp. z o.o.™. All rights reserved.
logo mega.png

WYKONANE PRZEZ

MEGAPROJECTS.PL

bottom of page